Siirry suoraan sisältöön

#Akkuasetus: EU:n akkuasetuksen käsittelyaikataulu on hieman viivästynyt

Kompromisseja haetaan mm. kierrätysperäisten raaka-aineiden käyttöön akuissa. #akkuasetus.

EU:n akkuasetuksen käsittely on jatkunut kesätauon jälkeen Brysselissä. Tuoreimman arvion mukaan asetus voisi tulla hyväksytyksi ja voimaan ensi kevään aikana. 

Teksti: Liisa-Marie Stenbäck / Recser Oy

14. syyskuuta Salzburgissa järjestetyssä kansainvälisessä paristo- ja akkukierrätyskonferenssissa ICBR:ssä EU-komission edustaja Cesar Santos arvio, että trilogineuvotteluissa saavutetaan poliittinen yhteisymmärrys akkuasetuksesta vielä tämän vuoden aikana. Tällöin asetus voisi tulla hyväksytyksi ja voimaan ensi kevään aikana. Seuraava poliittisen tason trilogineuvottelu on aikataulutettu lokakuun 11. päiväksi. 

Aikataulu on hieman viivästynyt, sillä pöydällä on vielä avoimia kysymyksiä, joihin haetaan kompromisseja. 

Millaiset velvoitteet kierrätysraaka-aineiden käytölle? 

Ennen kesää Ranskan puheenjohtajuuden alla käydyissä neuvotteluissa käsiteltiin asetuksen alkuosaa, kuten määritelmiä, vaarallisia aineita koskevia rajoituksia ja isommille akuille asetettavia hiilijalanjäljen laskentavaatimuksia. Keskusteluissa on haettu linjaa myös sille, minkälaisille akuille on tarkoituksenmukaista asettaa ns. sekoitevelvoite eli vaatimus kierrätysperäisen raaka-aineen käytöstä. Lisäksi on keskusteltu siitä, lasketaanko kierrätettyyn sisältöön vain käytetyistä akuista kierrätetty raaka-aine. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Euroopan pyrkimys irtaantua Venäjän fossiilienergiasta ovat tehneet akkuasetuksen raaka-aineita koskevista tavoitteista entistä ajankohtaisempia ja strategisempia. Kierrätysraaka-ainemarkkinoiden edistäminen auttaa EU:ta lisäämään omavaraisuutta akkuraaka-aineissa. 

Akkujen irrotettavuutta ja vaihdettavuutta koskevat säännöt halutaan ulottaa kannettavien akkujen lisäksi kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden (light means of transports battery, LMT) akkuihin. Näille akuille pitäisi myös tarjota varaosa-akkuja tietyn ajan jälkeen markkinoille saattamisesta lukien. Neuvotteluissa avoimena kysymyksenä on vielä se, sisällytetäänkö tähän luokkaan vain pyörillä kulkevat sähköiset liikkumisvälineet, vai myös esimerkiksi veneet.  

Nyt syksyllä neuvotteluissa haetaan kompromisseja myös elinkaaren loppupäätä koskevaan VII-lukuun, jossa linjatulla tuottajavastuulla on keskeinen rooli kiertotalouteen siirtymisessä. Se sisältää tärkeät artiklat, jotka koskevat keräys- ja kierrätys- ja materiaalien talteenottovaatimuksia. Koska etenkin litiumioniakkujen osalta laskelmat perustuvat ennusteisiin tulevista jätevirroista, on riittävän kunnianhimoisten, mutta samalla realististen tavoitteiden asettaminen ymmärrettävästi haastavaa. Tällä hetkellä komission ehdotuksen mukainen aikataulu ja vaatimustasot ovat alla olevan kuvan mukaiset. 

Komission esittämät keräys- ja kierrätysvaatimukset sekä sekoitevelvoitteet aikatauluineen (Mukaillen Cesar Santoksen esitystä 14.9.2022 ICBR2022 -seminaarissa) 

Yksi neuvotteluissa ratkaistava asia on luvun VII-oikeusperusta. Neuvotteluissa on esitetty sellaista oikeusperustaa, jossa jäisi enemmän kansallista liikkumavaraa tuottajavastuun hoitamisessa. 

Vastaavaa sääntelyä odotettavissa myös muille tuotteille 

Asetusehdotus kiinnostaa ja koskettaa laajaa joukkoa, koska se on ensimmäinen konkreettinen sääntelykokonaisuus niin kutsutusta EU:n Green Deal -sopimuksesta. Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma on EU:n strategia, jonka avulla se pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä niin, ettei talouskasvu edellyttäisi resurssien käytön lisäämistä. Akut ovat tämän strategian toteuttamisessa keskeisessä asemassa ja näin koko paristojen ja akkujen elinkaaren huomioiva asetus tulee toimimaan suunnannäyttäjänä muulle tuotesääntelylle EU:ssa.  

Tämä artikkeli on osa paristo- ja akkutuottajayhteisöinä toimivien Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistä EU:n akkuasetusaiheista viestintää. Voit tilata ajankohtaisimmat uutiset aiheesta myös uutiskirjeenä.