Siirry suoraan sisältöön

Ympäristölainsäädännön vaatimukset akkujen keräykselle

Lyijyakkujen keräys ja kierrätys on tuottajavastuun mukaisesti akkujen maahantuojien vastuulla. Akkukierrätys Pb Oy on akkumaahantuojien perustama tuottajayhteisö, joka vastaa maahantuojien puolesta akkujen keräyksen ja kierrätyksen koordinoinnista. Keräyksen ja kierrätyksen käytännön järjestämisestä vastaavat Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistyökumppanit.

Akkujen kerääjinä toimivat akkukaupat, autohuollot, purkamot, jätelaitokset, romukauppiaat ja monet muut tahot, joille Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistyökumppanit toimittavat akkulaatikot ja vastaavat niiden noudosta ja akkujen toimittamisesta kierrätykseen.

Akkujen kerääjien toiminnan luonteesta riippuen ympäristölainsäädännön vaatimukset ympäristöluvan tai ilmoitusmenettelyn suhteen vaihtelevat. Alla olevat ohjeet keräyksen edellyttämistä luvista tai ilmoituksesta perustuvat Ympäristöministeriön Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin, muistio 5.4.2013

1. Yleistä

Lyijyakut luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi
Kaikki akut ja paristot kuuluvat tuottajavastuun piiriin (Jätelaki 48 §)

2. Lyijyakkujen keräys

Ympäristöluvan tarve

Ympäristölupa vaaditaan ympäristönsuojelulain nojalla, jos toimintaan sisältyy jätteen keräyksen lisäksi myös jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai loppukäsittelyä. Tällaisen toiminnan yhteydessä tapahtuva jätteen keräys luvitetaan samassa toimintakokonaisuudessa luvanvaraisen jätteenkäsittelyn kanssa eikä erillistä ilmoitusta jätteen keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin tällöin tarvita.

Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin tehdään toiminnasta, joka on pelkästään jätelaissa tarkoitettua jätteen keräystä. Toimintaan ei saa sisältyä jätteen käsittelytoimintaa. Jätteen ammattimaisen kerääjän on tehtävä ilmoitus jätelain 100 §:n mukaisesti jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee ammattimaista jätteen keräystoimintaa, joita ovat esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, tiehallinnon ja jätealan yritysten järjestämät sekajätteen tai lajitellun jätteen vastaanottopaikat. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain kiinteässä vastaanottopaikassa tapahtuvaa keräystä. Liikkuva keräys, kuten vaarallisen jätteen keräyskampanjat keräilyautolla, on jätteen ammattimaista kuljettamista ja vaatii jätelain 94 §:n mukaisen hyväksymisen jätehuoltorekisteriin.

Milloin ilmoitusta jätehuoltorekisteriin ei tarvita?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ei-ammattimaisesta keräyksestä, jota ovat esimerkiksi kulutustuotteiden vastaanotto myymälöissä ja vapaaehtoiset keräystapahtumat. Omassa toiminnassa syntyvän jätteen syntypaikalla tapahtuva keräys ei ole myöskään jätelain 100 §:ssä tarkoitettua ammattimaista keräystä.

3. Lyijyakkujen säilytys ja luovutus kuljettajalle

Lyijyakut kerätään pääsääntöisesti tiiviisiin ja haponkestäviin akkulaatikoihin, joita säilytetään katetussa tilassa tai nestetiiviillä kannella katettuna. Akkulaatikon tulee olla ehjä ja sen merkinnät kunnossa. Akkulaatikkoon ei saa joutua jäätä, vettä, roskia, paristoja tai muita akkuja kuin lyijyakkuja. Akut tulee säilyttää valvotussa tilassa.

Lyijyakut saa luovuttaa vain jätteen kuljettajalle, joka on merkitty jätehuoltorekisteriin ja merkintä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen kuljetusta varten. Siirtoasiakirja on säilytettävä valvontaa varten.

Vaarallisten jätteiden, kuten akkujen, kuljetuksessa on huomioitava niitä koskevat vaarallisten jätteiden kuljetussäännökset.

Lisätietoja saa Traficomilta ja TUKESilta.