Siirry suoraan sisältöön

Sweco: Akkuasetuksen vaatimukset maahantuojille

Uusi akkuasetus tuo uusia vaatimuksia talouden toimijoille – vaatimukset huolellisuusjärjestelmän rakentamisesta, akkujen ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämisessä ja hiilijalanjälkilaskennasta. Swecon Elina Kukkonen avaa vaatimuksia kirjoituksessaan.

Teksi: Elina Kukkonen

Uuden akkuasetuksen tavoitteet ovat tiivistettävissä seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Turvallisuus: Varmistetaan, että akut ja paristot ovat turvallisia käyttää.
  2. Ympäristönsuojelu: Minimoidaan akkujen ja paristojen ympäristövaikutukset.
  3. Kierrätys ja talteenotto: Edistetään akkujen tehokasta kierrätystä ja arvokkaiden
    materiaalien talteenottoa.
  4. Markkinoiden valvonta: Taataan tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja reilu kilpailu
    markkinoilla.

    Swecon ympäristöjuristit ja turvallisuusasiantuntijat auttavat tunnistamaan ja tulkitsemaan lakisääteisiä vaatimuksia, jotka liittyvät akkuasetuksen tavoitteisiin.

Tunnista yrityksesi velvollisuudet, huomioi vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Uuden akkuasetuksen mukaan maahantuojien ja valmistajien on varmistettava, että markkinoille saatetut akut ja paristot ovat vaatimustenmukaisia. Asetuksen vaatimuksien mukaan akuille ja paristoille tulee suorittaa tarvittava arviointimenettely ja valmistukseen liittyvien tietojen tulee olla jäljitettäviä. Akut ja paristot tulee olla CE-merkittyjä. Akkuvalmistajan on laadittava EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja koostettava arviointimenettelyn mukainen tekninen dokumentaatio, jota myös maahantuojan on säilytettävä 10-vuoden ajan siitä, kun viimeinen akku on saatettu markkinoille. 

Mikäli akkujen ja paristojen maahantuoja tai jakelija muuttaa tuotetta tai saattaa sen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään, muuttuu status valmistajaksi. Tällöin valmistajan vastuut ja velvollisuudet myös akun tai pariston suunnittelusta ja sarjatuotannon aikaisesta vaatimuksenmukaisuudesta ja merkinnöistä koskettavat maahantuojaa.

Maahantuojan velvollisuudet

Maahantuojan vastuulla on huolehtia siitä, että EU-markkinoille tuotavat tuotteet täyttävät asetuksen vaatimukset. Maahantuojan on siis varmistuttava, että valmistaja on toiminut asetuksen mukaisesti. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, maahantuojan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin ja mahdollisesti otettava yhteyttä valmistajaan epäilyn selvittämiseksi. Korjaava toimenpide voi olla kyseisen tuotteen poistaminen markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestäminen. 

Jos tuote aiheuttaa riskin, maahantuojan on välittömästi tiedotettava asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja toimitettavat heille tarvittavat asiakirjat. Tarvittavat ohjeet ja turvallisuustiedot on oltava kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien saatavilla helposti ymmärrettävässä muodossa ja jäsenvaltion määräämillä kielillä.

Maahantuojan on myös huolehdittava siitä, että tuotteen varastointi- ja kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta säädetään VAK-lainsäädännössä (541/2023).

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä

Asianmukaisen huolellisuudenjärjestelmän (Due Diligence) tarkoituksena ottaa huomioon akkujen ja paristojen valmistukseen käytettävien tiettyjen raaka-aineiden ja uusioraaka-aineiden louhintaan, jalostukseen ja kauppaan liittyvät sosiaaliset- ja ympäristöriskit. 

Due Diligence-järjestelmän käyttöönotto vaatii toimintapolitiikan laatimisen, oman toimitusketjun tuntemista ja toimittajahallinnan toteuttamista sekä riskienhallintamenettelyn luomisen. Velvoite voi koskettaa myös akkujen maahantuojia, mikäli nettoliikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa konsernitasolla. Näiden toimijoiden on joko mukautettava olemassa oleva johtamisjärjestelmänsä tukemaan politiikkaa tai rakennettava Due Diligence- järjestelmä. Järjestelmän tulee perustua kansainvälisesti tunnustettuihin asianmukaisen huolellisuuden standardeihin ja -periaatteisiin.

Maahantuojankin on siten tunnistettava akkumineraalien alkuperä ja tunnistettava, mistä kaivoksesta, jalostamosta ja sulatosta käytetyt akkumineraalit ovat peräisin, ellei tunnustettu kolmas osapuoli ole jo varmistanut tuotantoketjun alkupään toimittajaa. Mikäli mineraalien toimitusketjussa esiintyy lainvastaista toimintaa, voi riskienhallintatoimenpide olla esimerkiksi tuote- tai toimittajavaihdos.

Akkujen hiilijalanjälkilaskenta 

Hiilijalanjälki-termiä käytetään kuvaamaan ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiililaskennan avulla voidaan arvioida toiminnan, tuotteen tai palvelun aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Uudessa asetuksessa on asetettu hiilijalanjälki-ilmoitus- ja -merkintävaatimukset tietyille akuille kuten sähköajoneuvojen, kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden sekä ladattaville teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh. 

Hiilijalanjäljen laskennassa on kiinnitettävä huomiota raaka-aineiden hankinta- ja esikäsittelyvaiheeseen, tuotantoon, jakeluun, valmistajan omaan sähköntuotantoon sekä akun elinkaaren loppuun. Pääasiassa akkujen valmistajat ovat vastuussa hiilijalanjäljen laskennasta ja raportoinnista omien tuotteidensa osalta.

Markkinavalvonta ja merkintävaatimukset koskettavat myös maahantuojia

Maahantuojan tulee ilmoittaa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai tavaramerkkinsä, ja osoitteensa, josta heihin voi ottaa yhteyttä. Tämä tieto tulee merkitä tuotteeseen tai tuotteen pakkaukseen ja/tai mukana olevaan asiakirjaan. Maahantuoja ei kuitenkaan saa peittää tuotteeseen merkittyjä turvallisuustietoja omilla merkinnöillään.

Lisäksi maahantuojan on esitettävä markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet heille tuotteen, ja joille he ovat toimittaneet tuotteen.

Taulukkoon on koostettu Tukesin ohjeista tärkeimmät maahantuojan ja valmistajan velvollisuudet, jotka koskettavat akkuja ja paristoja.

Taulukkoon koottuna akkuasetuksen velvollisuudet, jotka koskevat valmistajia ja maahantuojia.

Sweco tarjoaa akkujen teknisen tiedoston koordinointia ja sisällön tuottoa. Swecon lakiseurantapalvelun avulla toimija pystyy ennakoimaan toimintaansa ja varautumaan lakimuutosten aiheuttamiin muutoksiin. Swecon turvallisuusasiantuntijat auttavat asiakkaitaan akkuasetuksen ja akkujen käsittelyyn liittyvien velvoitteiden tunnistamisessa ja tulkinnassa. Tarjontaan kuuluvat myös erilaiset selvitykset, hiilijalanjäljen laskentaa, lakisääteisten dokumenttien laatimiset sekä koulutukset asetuksen vaatimuksista.

Lue lisää: