Hoppa till innehåll

Miljölagstiftningens krav på insamling

Ansvaret för insamlingen och återvinningen av blyackumulatorer åligger i enlighet med producentansvaret ackumulatorimportören. Akkukierrätys Pb Oy är en producentsammanslutning som grundats av importörer av ackumulatorer och som i importörens ställe ansvarar för samordningen av insamlingen och återvinningen av ackumulatorerna. Det praktiska arrangemanget av insamlingen och återvinningen sköts av Akkukierrätys Pb Oy:s samarbetspartner, som ska inneha alla erforderliga tillstånd.

Insamlarna av ackumulatorer består av batteributiker, bilverkstäder, skrotanläggningar, avfallsanläggningar, skrothandlare och många andra instanser, till vilka Akkukierrätys Pb Oy:s samarbetspartner levererar ackumulatorlådor och som ansvarar för upphämtning av dem och transporten av ackumulatorerna till återvinningen.

Miljölagstiftningens krav i förhållande till miljötillstånd och anmälningsförfarande varier beroende på naturen av ackumulatorinsamlarnas verksamhet. Nedan angivna anvisningar gällande tillstånd som insamlingen förutsätter eller anmälan av den utgår från miljöministeriets promemoria Anteckning av yrkesmässig avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret (5.4.2013). Promemorian hittas här (pdf, på finska).

Syftet med anvisningen är att ur perspektivet för miljölagstiftningen ge allmänna principer för insamlingen av ackumulatorer. Mer information får du av miljöskyddsmyndigheterna i din egen kommun.  Denna anvisning är inte juridiskt bindande.

1. Allmänt 

Kasserade blyackumulatorer klassificeras som farligt avfall
Alla ackumulatorer och batterier omfattas av producentansvaret (avfallslagen 48 §)

2. Insamling av blyackumulatorer

 Behovet av miljötillstånd

Om verksamheten förutom avfallsinsamling även omfattar yrkesmässigt eller anläggningsmässigt utnyttjande eller sluthantering av avfall, krävs ett miljötillstånd i enlighet med miljöskyddslagen. Avfallsinsamling som sker i samband med sådan verksamhet kräver tillstånd i samma verksamhetshelhet som avfallshantering som kräver tillstånd, och således krävs inte någon separat anmälan om avfallsinsamlingsverksamheten till avfallshanteringsregistret.

Anmälan till avfallshanteringsregistret i enlighet med § 100 i avfallslagen

Anmälan till avfallshanteringsregistret görs om verksamhet som är endast sådan avfallsinsamling som avses i avfallslagen. Verksamheten får inte omfatta verksamhet för avfallshantering. En yrkesmässig insamlare av avfall måste i enlighet med § 100 i avfallslagen göra en anmälan för anteckning i avfallshanteringsregistret till miljöskyddsmyndigheterna i den kommun på vars område insamlingen bedrivs. Anmälningsplikten gäller yrkesmässig avfallsinsamlingsverksamhet, exempelvis de mottagningsplatser för blandavfall eller sorterat avfall som ordnas av kommunen, producentsammanslutningarna, vägförvaltningen och företag inom avfallsbranschen. Anmälningsplikten gäller endast insamling som sker vid permanenta mottagningsplatser. Mobil insamling, såsom kampanjer gällande insamling av farligt avfall med insamlingsbil, är yrkesmässig transport av avfall och kräver i enlighet med § 94 i avfallslagen godkännande i avfallshanteringsregistret.

Anmälan till avfallshanteringsregistret behövs inte när

Någon anmälan behöver inte göras gällande icke-yrkesmässig insamling, såsom mottagning av förbrukningsvaror i butiker och frivilliga insamlingsevenemang. Uppkomststället för avfall som uppstår i den egna verksamheten är inte heller sådan yrkesmässig insamling som avses i § 100 i avfallslagen.

  1. Förvaring av blyackumulatorer och överlämning av dem till förare

Blyackumulatorer insamlas i täta och syrabeständiga ackumulatorlådor, som förvaras i ett takförsett utrymme eller täckta med vätsketätt lock. Ackumulatorlådan ska vara hel och dess märkningar i skick. Is, vatten, skräp, batterier och andra ackumulatorer än blyackumulatorer får inte hamna i ackumulatorlådan. Ackumulatorerna ska förvars i ett övervakat utrymme.

Blyackumulatorer får endast överlämnas till en sådan avfallstransportör som antecknats i avfallshanteringsregistret och märkningen gäller även transport av det ifrågavarande avfallet. Avfallsinnehavaren måste upprätta ett överföringsdokument för transport av farligt avfall och det måste bevaras i övervakningssyfte.

I transporten av farligt avfall, såsom ackumulatorer, måste man uppmärksamma de bestämmelser om transport av farligt avfall som gäller det farliga avfallet. Mer information ges av Traficom och TUKES.