Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Akkukierrätys Pb Oy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.

1. Personuppgiftsansvarig

Akkukierrätys Pb Oy
P.O. BOX 115
00241 Helsingfors
Tfn. 010 231 0490

2. Kontaktperson och ytterligare information om ärenden som gäller registret

Johanna Alakerttula
förnamn.efternamn@akkukierratyspb.fi
Tfn. 010 231 0490

3. Registrets namn

Akkukierrätys Pb Oy Producentgemenskapens medlemsregister

4. Syfte och rättslig grund för användning av personuppgifter

Registrets huvudsakliga syfte är att registrera producentansvariga företag som släpper ut blybatterier på marknaden som medlemmar i producentorganisationen samt att samla in uppgifter och statistik om batterier. Personuppgifter samlas in för kundkontakt och relationshantering och för tillhandahållande av information om frågor som rör producentansvar.

5. Datainnehåll i registret

Namn på det företag som är medlem i producentorganisationen och namn på den eller de kontaktpersoner som företaget har angett.

 • Medlemsföretagets adressuppgifter, postnummer och verksamhetsställe, FO-nummer
 • E-postadresser och telefonnummer som tillhandahålls av medlemsföretaget
 • Medlemsföretagets medlemsnummer
 • Datum för medlemsföretagets anslutning
 • Information om eventuell uppsägning av medlemskapet och medlemsföretagets skyldigheter
 • Medlemsföretagets POM- och faktureringsuppgifter

6. Datakällor för registret

 • Ansökan om medlemskap i en producentorganisation
 • Information om import av batterier som tillhandahålls av medlemsföretaget
 • JTI:s informationstjänst

7. Utlämnande av personuppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter lämnas inte ut för kommersiella ändamål till tredje part eller utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Akkukierrätys Pb Oy lämnar till myndigheter endast sådana uppgifter om företaget som krävs enligt lag eller andra myndighetsbeslut. Om användningen av tjänsten hos en underleverantör till Akkukierrätys Pb Oy kräver kunduppgifter, kommer uppgifterna att överföras till underleverantören endast för detta ändamål, och underleverantören får inte avslöja eller överföra uppgifterna utan särskilt tillstånd.

8. Bevarande och radering av personuppgifter

Personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används. De uppgifter som registreras i medlemsregistret kommer att behandlas och lagras under kundförhållandet och därefter under den period som är nödvändig för att den registeransvarige ska kunna svara på frågor, klagomål och åtgärder som uppstår till följd av kundförhållandet. Denna period är i allmänhet tre (3) år efter det att kundrelationen har upphört.

Den personuppgiftsansvarige ska regelbundet bedöma om det är nödvändigt att lagra uppgifterna mot bakgrund av tillämplig lagstiftning. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att se till att inga personuppgifter om registrerade som är oförenliga med ändamålet med behandlingen, inaktuella eller felaktiga bevaras i registret. Den personuppgiftsansvarige ska rätta eller radera sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål.

9. Principer för skydd av registret

Akkukierrätys Pb Oy iakttar en strikt reglerad tystnadsplikt. Registret används endast av de personer i vars arbetsuppgifter det ingår. Endast Akkukierrätys Pb Oy:s verkställande direktör och specificerade anställda i företag som agerar i producentgemenskapens namn och för dess räkning har rätt att få tillgång till uppgifterna i informationssystemet. Användarna av systemet har personliga användarnamn och lösenord.

Skriftligt material

Det skriftliga materialet förvaras i ett låst rum i Akkukierrätys Pb Oy:s lokaler.

Uppgifter lagrade i informationssystem

För åtkomst till registret krävs ett användar-ID som utfärdats av databasadministratören. För åtkomst till applikationen krävs ett personligt lösenord. Det informationssystem som används skyddas av lämpligt säkerhetsskydd mot säkerhetshot och uppgifterna säkerhetskopieras på lämpligt sätt.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att inspektera de personuppgifter som lagras i personregistret om honom eller henne och att begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter, om det finns legitima skäl för att göra det. Om personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke, har den registrerade också rätt att återkalla sitt samtycke.

11. Ändringar av integritetspolicyn

Om vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att uppdatera den nya integritetspolicyn på vår webbplats och ange datumet för uppdateringen. Om ändringarna är betydande kan vi också informera dig på annat sätt, t.ex. via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.

12. Vi använder cookies.

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet för att samla in och komma ihåg användbar information för att förbättra funktionaliteten och användbarheten på vår webbplats. Vi kan också använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål, såsom att sammanställa statistik över användningen av webbplatsen, förstå hur användarna använder webbplatsen och förbättra användarupplevelsen.

Vi använder cookies, men du kan blockera deras användning i dina webbläsarinställningar. Vi använder cookies för att samla in följande information:

 • din IP-adress
 • tid
 • besökta sidor
 • typ av webbläsare
 • den webbadress från vilken användaren kom till webbplatsen i fråga
 • den domän från vilken användaren har kommit till webbplatsen.

13. Rätt att överklaga

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

14. Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss om behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss via e-post på den e-postadress som anges i avsnitt 2.

15. Ändringar i beskrivningen

Akkukierrätys Pb Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy efter eget gottfinnande, i enlighet med tillämplig lag.

4.9.2023