Hoppa till innehåll

Lagstiftning gällande producentansvar

Importerar ditt företag ackumulatorer eller nya eller begagnade fordon eller maskiner som innehåller ackumulatorer? Om svaret är ja, omfattas ditt företag av producentansvar.

Med producentansvar avses ansvaret som de företag, det vill säga producenter, som importerar ackumulatorer har för att på egen bekostnad ombesörja avfallshanteringen av ackumulatorerna då de tas ur bruk. Ordnande av avfallshantering innebär ordnande av ett landsomfattande mottagningsnätverk för blyackumulatorer samt återvinningen av dem. Ansvaret omfattar även att ombesörja informeringen till slutanvändare och rapportering av import- och insamlingsuppgifter.

Att sköta producentansvaret är en skyldighet i enlighet med avfallslagen och gäller alla batterier och ackumulatorer. Undantaget från detta är endast batterier och ackumulatorer för militärt bruk eller som hänför sig till tryggande eller bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen samt batterier och ackumulatorer som ingår i produkter som planerats för uppskjutning i rymden.

Importörerna av ackumulatorer har grundat producentsammanslutningen Akkukierrätys Pb Oy för att
ombesörja skyldigheterna gällande producentansvar kostnadseffektivt och i enlighet med kraven i avfallslagen. Via Akkukierrätys Pb Oy kan du sköta allt producentansvar gällande blybaserade fordons- och industriackumulatorer.

I Finland gäller producentansvaret totalt sex olika produktgrupper och producentansvaret sköts separat för varje produktgrupp. Mer information om producentansvaret (ely-keskus.fi).

Övriga länkar